nušauti

nušauti
nušáuti 1. tr. R , Sut, N, K, M, L, LL296, Š, Rtr, šūviu nužudyti, atimti gyvybę: Jūsų brolelį mūšy nušóvė NdŽ. Matom, ka nušáutas kareivelis gulia Klk. Vedu bijov sakyti, ka nenušaũtum Als. Per karą tik tik nenùšavė Adm. Ir nušáut buvau pastatytas Pn. Kur dingsi nejęs – nušáus Klp. Čiupo šautuvą ir pykšt – abudu nušovė LTR(Rk). Važiav[o] namopi, žuejo (užėjo) naktin (nakvoti), ir anys šovė ir nušóvė Dbč. Nušãvo, pakavojo karė[je], niekas nežinos, kur tu guli Trš. Kur ans ten ejo, a pri arklio – nū̃šavė ant lauko Pp. Jisai paukštį nušóvė šūviu lake J. Paukštį nuo karties nušáuti KI25. Kukuojančią gegutę nušáusi – kito pavasario nesulauksi NdŽ. Nušauk man ar tetervą, ar kurapką Prk. Iš aštuonių vilkų tik du nùšavė Krš. Nušãvo mūsų šunį – buvo aprietas Svn. Ar tu neregėjai nušautų̃ ančių? Švnč. Nušautái kiškį Rod. [Taurą] jis buvo pas Vilnių nušavęs S.Dauk. Kad [laumės arklių] nebjodytum, pakabina kūtė[je] nušautą šarką M.Valanč. Ar tu gailiesi tos nušáutosios varnos plunksnų? Br. Mėlynasis balandeli, kas tavi nušausai? D13. Nušóvė tėvulis, nupumpino, tėvulis žvirblelį nupumpino DrskD229. Aš nušáusiu mergužėlę par raibą gegelę JD1234. Jauni broliai aukso strielba tai mane nušóvė JV699. ^ Nekaisk puodo, kol paukščio nenušovei LTR(Jz). Dar lokio nenušóvęs, o jau kailį lupa 241. Tik vieno aš bijau, kad, norėdami nušauti iš karto du zuikius, nepataikysime nė į vieną A.Vien. Iš karto dviejų kiškių nenušáusi Ds. Šovė kiškį – nušovė šerną J.Jabl. Be tinklo nesugausi, be ginklo nenušáusi NdŽ. Lapė nušáut – tai ne nusispjaut Švnč. Nušáusi iš kailinių rankovės (ką tu man padarysi)?! Vlkv. Galia ant vietos nušáuti – užmiršau, kaip vadinas [kaimas] Všv. | refl. tr., intr. N, K, NdŽ: Ne briedį nušáusi – pats savi nusišáusi Žd. Kits kitą nusišóvė dėl ežių Grz. Kiek jų nusišãvo vienas kitą! Aln. Nusišauti vyras mėgino J.Marc. Varnienos kartais aš išsikept užsigeidęs, varnų ben porelę sau pietums nusišáuju K.Donel. Medžiojam, ir vienas jau nusìšavė šerną ir džiaugias LKT366(Mrs). Aš nuėjau į mišką, nusišoviau žebenkštį, pasisiuvau sermėgą LTR(PnmR). ^ Nors tu, žmogau, nusišauk! Žem.pliekiant užmušti, užpoškinti: Ar aš jos nenušavaũ – lenda ta musia akysa Drsk. ^ Nušauk tu per galvą, bet nieko nebeatmenu! Brž. 2. tr. NdŽ šūviu numušti: Labai daug lėktuvų buvo nušáuti Plšk.šūviu nutraukti, nudaužti: Yr jam nūšóvę pirštus Vn. Per šakas in ją (paukštę) šovė ir nušóvė vieną plunksną LB253. 3. tr., intr. paleisti (kulką, strėlę), kad nulėktų iki kokios vietos: Nei aš, nei kas kitas negalėjo taip toli nušauti tą strėlę J.Balč. Ar toli tu nušausi iš šito savo šautuvo? Db. 4. Lzd žr. pašauti 1: Par karą nušóvė kojas – kolūky negalėjo dirbt Bsg. Berlyne jam ranką nušóvė, sužeidė Graž. 5. intr. susidarius viduje spaudimui, su garsu atsidaryti: Kas čia – nùšavė pomidorai?! Slm.tr. atsprogusį smarkiai išsviesti: Kad toli nušauna žariją, tai bus tolimas svečias, o kad artie, tai artimas bus svečias LTR(Slk). 6. tr. šaudykle numušti (audžiant): Ar nutrūksta, ar nušáuni [giją]? Lp. 7. tr. Nt trenkiant užmušti. 8. tr. nuobliuoti, nulyginti: Lentą nūšáuti Prk. Nūšauk man grindžių lentas Prk. 9. tr. nustumti į krosnį: Ona, ar gerai nušóvei duoną? Rdm. Negalima nušáut nuo ližės [kepalo] Ds. | refl.: Prilipo prie ližės [kepalas], sunku pakept – nenori nusišáut Bsg. 10. intr. Š, NdŽ greitai nulėkti, nuskubėti: Nūšóvė į pakalnę vaikai Grd. Vaikali, nušáuk, užšokęs an dviračio, duonos Krš. Ans į numus šáute nušãvo, tik kudlos padulkėjo Trk. Šauk nušáuk man kiaurai par visus atolus! (bara neramią karvę) Rs. Kaip šaut nušóvė Ėr. Tiesiai nueisit [šiuo keliu], kap iš šautuvo nušáusit Plv. Nekas čia man ir Pandėlin nušáut PnmR. Nušãvo ir atšavo par minutę Ds. Nùšavė kap kulka (instr.)! Lp. Visos pelės iš baimės kaip šautos nušauna į savo urvus TS1901,6-10b. Skregždės, žiūrėk, jau net kur padangėn nušovė . | Spinduliai nušaus po tiesumui . | refl. Trk: Kur jis nusišovė? . 11. refl. KII61 pavykti, pasisekti: Ma[n] pyragai šį sykį nenusišóvė Trg. Tas rykas nenusišovė jam jo (puodžiaus) rankoje brš. \ šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; paršauti; peršauti; piešauti; prašauti; prišauti; sušauti; užšauti; paužšauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nušauti — nušáuti vksm. Medžiótojas briedį su medžiõkliniu šáutuvu nušóvė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšauti — tr. 1. LVI129, KŽ daugelį ar visus nušauti: Galia su palemiotu (kulkosvaidžiu) duot ir apšaut visus RdN. 2. KŽ, Vlk, Rdm sudrėkinti, išmušti, išpilti (apie prakaitą): Apšauja visą prakaitas A1884,134. Nat prakaitas mane apšovė, kap itep pasakė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušovimas — nušovìmas sm. (2) NdŽ, Upn, nušovimas (1) KI25,403, Rtr, KŽ, DūnŽ 1. KI403, KŽ, DūnŽ → nušauti 1: Nuo jos vyro nušovìmo ji nuomarį gavo Skr. Už stirnos nušovìmą baudžiama NdŽ. | refl. KI403, KŽ: Apie nusišovimo priežastį taip pat sklido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršauti — 1. tr. K, KII92, Rtr, NdŽ, KŽ šūviu partrenkti, parblokšti, nušauti. 2. intr. Š, NdŽ, Bt, Kin greitai pareiti, parbėgti, parlėkti: Paršaus numo, kaip gerai išalks Krš. Būtumi be marškinių numie paršãvęs KlvrŽ. Vidurė[je] nakties paršãvo iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašauti — 1. tr. R, MŽ, N, Sut, M, L, LL155, S, Rtr, KŽ šūviu sužeisti: Pašovė jis koją kiškiui J. Pašauju paukštį K. Paukštis su pašautaĩs sparnais NdŽ. Nuėjęs į krūmus žiūri – kareivis guli pašautas Gdr. Koja jam pašauta (n.) Pb. Ma[no] mamą pàšavė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršauti — K, paršauti M 1. tr., intr. N, L, LL191, Rtr, Š, NdŽ, KŽ perverti kulka: Kraujis burbsi, smarkiai bėga nuo paršauto žmogaus J. Ans paršavo par pat vidurį kiškį J. Ranką peršavė, nepavaldo ir dabar Adm. Jug i mun y[ra] ranka paršauta, rumbai y[ra] …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašauti — 1. intr., tr. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ šaunant nepataikyti: Prašoviau pro šalį ir nubėgau J. Prašavau zuikį, kad skleidąs buvo šautuvas Šts. Ji taip taikliai šaudydavo, kad niekuomet neprašaudavo pro šalį Šlč. 2. tr. SD300, Sut, N, Š, Rtr, NdŽ šaunant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišaudyti — tr. 1. LL100, Š, NdŽ daug nušauti, primedžioti: Prišaudęs paukščių, Jonas parėjo pas bobutę rš. | refl. tr. NdŽ: Prisišaudė [vokiečių kareiviai] vištų ir išejo Žeml. ║ refl. tr. daugeliui vienam kitą nušauti: Kiek jų prisišaudė, kiek pasižudė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušauti — 1. intr. J, DŽ, Bsg paleisti kulką iš šaunamojo ginklo, iššauti: Kartą kitą, kelis kartus sušauti NdŽ. Sušãvo, o aš aukštyn žiūriu Kp. Kažkas vidunaktį sušovė Jnšk. Sušovė ir ėmė rėkt Lg. Du sykiu sušovė dar, i nebgyvas Šv. 2. refl. NdŽ vienam į …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Гяда, Сигитас — Сигитас Гяда Sigitas Geda Имя при рождении: Сигитас Зигмас Гяда Дата рождения: 4 февраля 1943(1943 02 04) Место рождения: Патярай (Лаздийский район) …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”